Tehetséggondozás

Intézményünk tehetséggondozó tevékenységei nagy múltú református kollégiumok hagyományait folytatva egyszerre képviselik a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot, s eközben mindvégig célunk: hozzájárulni a református értékek szerinti, magas szakmai színvonalon történő, evangéliumi szellemű neveléshez, református közösségek életének gyarapításához. A Kar Küldetésnyilatkozata és Minőségpolitikai nyilatkozata is megerősíti az Egyetemen folytatott tehetséggondozás színvonalának folyamatos fejlesztése iránt elkötelezettséget, s ezzel a tehetséggondozás hangsúlyát, hallgatóink támogatását az igényes tudományos kutatómunka elmélyítésében. Mindehhez intézményünk keresztyén értékrenden alapuló, magas minőségű, színvonalas képzést és kutatást támogató környezetet kíván biztosítani [1, 2].

A keresztyén pedagógus legfőbb iránymutatója a hit, a bibliai értékrend. „A gyermekre úgy tekint, mint akit az Úrtól kapott felelősséggel tisztel, szeret, és akire odafigyel” [6: 196], egy közös küldetés részese. Eszköztárának értékes elemei a segítségnyújtás, a facilitáció, a kölcsönös, érdemi kommunikáció [7], amely valóban „másokért élést”, „egymásról való gondoskodást” fejezzen ki, „Isten jelenlététől való megérintettségből táplálkozzon” [5: 178]. Azon kell fáradozzék, hogy a gyermekek Istentől kapott értékeiket, képességeiket kibontakoztassák.

Úgy véljük, hogy ezen vonások hallgatóink tehetségének kibontakozását is azzal az érzékeny lelkülettel kísérik, mely által a belső erőforrások közvetlenebbül tudatosíthatók, egyúttal gazdagíthatókká is válnak, így nyújtva támaszt tálentumaik „megszaporításában” (Mt 25,29). Oktatóink szakértelme, tudományos és művészeti-alkotó tevékenysége segítő mintát jelent a leendő, valamint ismereteiket tovább bővíteni kívánó pedagógusok előtt, a lelkület és az értékrend „a Lélek által való nemesedés” [Csermely, Id: 3: 17] forrásait gazdagíthatja.

Intézményünk tehetséggondozó munkájának elismeréseként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács döntése alapján 2020-ban Regisztrált Tehetségponttá vált (TP 181 002 720), ezzel Karunk is felkerült a magyarországi Tehetségpontok térképére.
A 2020/2021. évi akkreditációs folyamat eredményeként elnyertük az Akkreditált kiváló Tehetségpont minősítést. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) akkreditációs szakértői értékelésükben kiemelték, hogy regionális hatókörű Akkreditált kiváló Tehetségpontként Karunk vezetése és közössége elkötelezett a tehetséggondozó, fejlesztő munka, a tehetséggondozás színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. Magas minőségű, színvonalas képzést és kutatást támogató környezetben biztosítjuk a tudományos diákköri tevékenység működtetését. Tehetséggondozási tanácsadó rendszerünk kiterjed a Kar jelenlegi és volt hallgatóira, partnerintézményeink szakembereire egyéni és csoportos szinten.
A MATEHETSZ akkreditációs szakértőinek értékelését itt olvashatja el.
2020-ban a területhez kapcsolódó nemzetközi eredményeink alapján Európai Tehetségponttá is váltunk, ezzel felkerültünk az Európai Tehetségsegítő Hálózat térképére, valamint lehetőséget kaptunk a Hálózatban való megmutatkozásra.

A Kar tehetséggondozó tevékenységével kapcsolatos cikkek, publikációk:

Pap Ferenc–Kovács Tibor Attila–Lehoczky Mária Magdolna–Tóth Etelka–Fehér Ágota: Tehetségek hite és a kibontakozást segítő keresztyén pedagógusi kommunikáció – Tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. In: Balázs László (szerk.): Digitális kommunikáció és tudatosság. [A kommunikáció oktatása 13.] Hungarovox Kiadó, Budapest, 2021, 159–170.
http://komnev.hu/wp-content/uploads/2021/02/TK13print_vegleges.pdf

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Pedagógushallgatók a tehetséggondozás szolgálatában a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. In: Katedra – a szlovákiai magyar szülők és pedagógusok lapja, XXVIII (2021/6) 23–24.
https://katedra.sk/Folyoirat/28/06/index.html#p=23

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Tehetségek kibontakozását segítő programok a Károli Egyetemen. In: Hírhatár Online – Pest megyei Hírhatár, Megjelenés: 2021. 01. 27.
http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=tehetsegek-kibontakozasat-segito-programok-a-karoli-egyetemen

Pap Ferenc – Fehér Ágota: Gazdagító programok a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán a tehetséggondozás jegyében. In: Dunakanyar Régió, XXIII (2021/3) 7.
https://www.dunakanyarregio.hu/wp-content/uploads/2021/02/Regio_2021_03_szam_web.pdf

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Pedagógusok a jövő pedagógusaiért. In: Dunakanyar Régió, XXIII (2021/2) 6.
https://www.dunakanyarregio.hu/wp-content/uploads/2021/01/Regio_2021_2_szam_web.pdf

 


Kari felelős: Fehér Ágota egyetemi tanársegéd
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

           

Kiemelt tehetséggondozó tevékenységeink
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által támogatott Tehetségpontok alapvető küldetése személyre hangolt segítséget nyújtani fiatalok, valamint pedagógusaik számára a tehetség felismerésében és kibontakoztatásában. Az optimális fejlődést célzott tehetségsegítő programok és személyiségfejlesztő tanácsadás kíséri [8].

Karunk tehetséggondozó tevékenységének fő célja mindezen alapelvekre és eszközökre építve hallgatóink egyéni kutatómunkájának, tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Rendszeresen megszervezzük kari TDK-konferenciáinkat, lehetőséget biztosítunk az egyéni kutatómunka eredményeinek bemutatására célzott kutatásmódszertani felkészítéssel, konferenciaelőadások és publikációs lehetőségek biztosításával, s általuk célunk a tudományos diákköri nevezések és helyezések gyarapítása. Úgy véljük, hogy a kutatott téma szakértőivel való rendszeres közös munkavégzés, együtt gondolkodás segítséget jelent a szakmai attitűdök fejlesztésében és a pedagógiai közvetítés kiteljesítésében is. Eredményeink megmutatkoznak OTDK-különdíj és első helyezés formájában, mindemellett 2019-ben Tehetségek hite címmel önálló kötetet is kiadtunk a 2017. és a 2019. évi OTDK-n díjazást elért hallgatók dolgozataiból.

Az adott terület mélyebb elsajátítását versenyszervező tevékenységünk által is fejleszteni törekszünk. Karunk alapította és először szervezi meg a Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyt a magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatóinak. A 2020/2021. tanévtől szerepet kaptunk a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny szervezésében, szakmai gondozásában is. Hallgatóink igen aktívak, rendszeres résztvevői és díjazottjai különböző versenyeknek:
  a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara által gondozott, valamint hallgatóinak helyezéseivel társuló versenyek összegzése.


Mindezen túl Karunk specifikumai mentén további tehetségműhelyeket szervezünk, komplex személyiségfejlesztés céljával, a pedagógusképzés módszertani sokszínűségére is építve:
 1. a keresztyén pedagógiai hatás tudatosítása, tudományos tanulmányozása és a gyakorlatban való fejlődésének megsegítése: a területhez kapcsolódóan hallgatóink bevonásával, tudományos kutatásaink által törekszünk a képességek kibontakoztatásának személyes és környezeti meghatározói vizsgálatára – kiemelten a keresztyén pedagógus és a hitbeli megérintődés képesség-kibontakoztatást segítő szerepére vonatkozóan –, továbbá a kirajzolódó összefüggések alapján a fejlődés lehetőségeinek és eszközeinek azonosítására;
 2. nyelvi-művészeti tehetségműhelyünk célja a magyar nyelvi gyökerek ápolása, az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a népművészet és a népi kultúra értékeinek megélése és alkotásokba fordítása, az egyéni kifejezőkészség fejlesztése, amelyekhez kapcsolódóan kiállítások és színpadi előadások szervezésén túl szakmai-tanulmányi versenyek szervezése és kísérése által törekszünk hallgatóink képességeinek minél magasabb szintű kibontakoztatására;
 3. természeti-logikai/matematikai tehetségműhelyünk célja természet mint teremtett környezet rendjének és értékeinek tudatosítása, tudományos megközelítése, a hagyományok tiszteletének támogatása, a gyermek és a természet kapcsolatának tudományos tanulmányozása, logikai-matematikai képességek fejlesztése, mindezek részeként pedig támogatjuk hallgatóink megmérettetését kapcsolódó kutatások, versenyek és pályázatok keretében is.

Tehetségsegítő tevékenységeinknek közvetlen részét képezi továbbá a pszichológiai tanácsadás által megvalósított személyiségfejlesztés, az intrapszichés és az interperszonális készségterületek támogatása. Bízunk abban, hogy a személyre hangolt elfogadó légkör a biztonság élményén túl a sikeres kutatói kibontakozáshoz szükséges motiváció és elköteleződés fenntartását is célozza a személyes eszköztár tudatosításával és kreatív kibontakoztatásával. Pedagógusképző intézményként Karunk a tehetséggondozást nemcsak hallgatóink készségeinek fejlesztése tekintetében tartja lényeges területnek, hanem annak érdekében is célja a magas szintű továbbfejlesztése, hogy a pedagógusi pálya későbbi szakaszaiban a tehetséges gyermekek készségeinek gazdagítása ugyancsak eredményesen megvalósulhasson hallgatóink tevékenységében.

Főbb együttműködéseink a tehetséggondozáshoz kapcsolódóan
Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: az intézmény célzott tehetséggondozó programjához kapcsolódó beválogatás módszertani kidolgozása, tehetségkutatás és adatelemzés, az eredmények visszajelzése pedagógusok és szülők számára, tehetségtanácsadás a gyermekek pedagógusai és szülei számára.

Református Pedagógiai Intézet: oktatóink részt vesznek az Intézet alapfeladatainak megvalósításában, kiemelten az óvodákban és az iskolákban folyó pedagógiai munka megsegítésében, ezáltal biztosítva a köznevelés és a pedagógusképzés intézményrendszerének közvetlen kapcsolódását, kölcsönösen gazdagítva egymás területeit.

Hitéleti vonatkozású együttműködéseinkhez kapcsolódóan kiemelendő pl. oktatókat és hallgatókat delegálunk a Református Óvodák Kárpát-medencei Szakmai Találkozója rendezvényre. Erdélyi kapcsolatrendszerünk nagy segítséget jelent „moldvai missziónk” beteljesítésében, ezáltal a magyar nyelv és kultúra közvetítésében, közös gyökereink megtapasztalásában és a pedagógus identitás elmélyítésében (Vasárnapi Iskola Alapítvány, Fiatalok a Moldvai Csángókért Egyesület, Moldvai Csángómagyarok Szövetsége együttműködéseivel).

Kárpát-medencei együttműködéseinkhez kapcsolódóan kiemelten tekintünk a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanítóképző Karával közös munkálatainkra. Intézményünk Marosvásárhelyi Tagozatával való kapcsolatunk fontos további lehetőséget jelent magyarságunk megélésében, keresztyén hagyományaink közös megtapasztalásában.

A goudai Driestar Christian University intézményével való együttműködésünk célja tanító szakos hallgatók gazdagító programjaként szakmai tapasztalatcsere kibontakoztatása az általános iskolai oktatás módszertani vonatkozásaihoz kapcsolódóan.

Hallgatóink pedagógussá válásának folyamatát olyan gyakorlóhelyekkel való együttműködésben törekszünk kísérni, amelyek ugyancsak Tehetségpontok, így a tehetséggondozás szemléletében ugyancsak elkötelezettek.

Szeretettel tekintünk a népi gyökereinkre, a népművészet értékeinek megélésére és alkotásokba fordítására. Ehhez kapcsolódóan kiemelt értéket hordoz számunkra a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesülettel való együttműködésünk, amely szervezet 2020-ban megkapta a Károli Egyetem Támogatója Díjat, hiszen gondos tevékenységeik „az alkotás szépségét, a teremtett világra való rácsodálkozás erejét képviselik és tanítják” elkötelezetten [9]. A 2020. március 6-7-i XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny elődöntőjének egyik helyszíneként is kibontakoztathattuk támogatásunkat. A rendezvényhez kapcsolódóan is kiemelendő, hogy intézményünk elkötelezett Nagykőrös és a régió támogatásában, közösségi térként is részt kíván venni annak életében.

A nyelvi készségterület további szélesebb körű kibontakoztatásának céljával működünk együtt budapesti képzési helyszínünk régiójának köznevelési intézményein túl az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjával, a Mesezene Egyesülettel, az ISZE Informatika-Számítástechnika Tanszékével és a Selye János Egyetem Tanárképző Karával.

Tehetséggondozó tevékenységeink támogatása, főbb pályázati forrásaink
 Egyetemünk vezetősége elkötelezett a tehetséges hallgatók támogatásában, így több ösztöndíj is segítséget nyújt tanulmányaik sikerességének segítésében: pl. Károli Gáspár Ösztöndíj, Károli Kiválósági Ösztöndíj, Református Ösztöndíj.
 Mindezek mellett saját forrásainkon túl 2016-ban és 2018-ban is sikerrel pályáztunk a Nemzeti Tehetség Program által kiírt, kiemelten Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra történő hallgatói jelentkezések támogatására. Célunk ehhez kapcsolódóan a Kari tudományos és a közéleti aktivitás fejlesztése, a tudományos diákköri műhelyek fejlesztése, illetve a TDK-zó hallgatók számának növelése volt. Eredményes, megvalósult pályázataink a tehetséggondozáshoz kapcsolódóan:

NTP-INNOV-22-0170 Teremtés és fenntarthatóság
NTP-TMV-22-0071 „Psallite” Kárpát-medencei gyülekezeti ének, egyházi népének és zsoltáréneklési verseny
NTP-HHTDK-22-0053 Tudományos diákköri műhelyek a KRE PK-n
NTP-INNOV-21-0218 A teremtett világ felfedezése;
NTP-FKT-20-0014 Tehetségműhelyek a KRE TFK-n;
NTP-HHTDK-18-0021 Diákköri műhelyek közösségi fejlesztése;
NTP-HHTDK-16-0071 Kisközösségek társas-lelkületi fejlesztése;
továbbá TÁMOP 4.2.2.B-10/1 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása.

A jövőre vonatkozó céljaink között továbbra is kiemeltnek tekintjük a tehetséges hallgatóink szakmai-tudományos munkájának megsegítését, ennek érdekében a konferencia-részvételek támogatásán túl tudományos folyóiratunkban a legkiemelkedőbbek számára publikációs lehetőséget biztosítunk.

Bízunk abban, hogy mindezek által minél többen részesei lehetnek Prof. Dr. Csermely Péter, az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnöke, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége tiszteletbeli elnöke üzenetének: „A tehetség lényege szerintem, hogy mindig ad újat az embernek, éppúgy, mint a Teljesség megismerése. Dimenziókban ad újat, újra és újra megdöbbent a mélységeivel. Mikor úgy érzed, hogy végre kényelmesen mozogsz egy általad megismert dimenzióban: egyszerre csak egy újabb mélység tárul fel, és ez a folyamat olyan végtelen, mint a Teljesség maga.” [4]Források:
[1] A Károli Gáspár Református Egyetem Küldetésnyilatkozata.
[2] A Károli Gáspár Református Egyetem Minőségpolitikai nyilatkozata.
[3] Balogh László (2019, szerk.): A tehetség kézikönyve. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
[4] Fuszek Csilla (2020): Az ECHÁ-ról, az ETSN-ről és a Teljességről… Interjú Csermely Péter professzorral.
[5] Németh Dávid (2012): Pasztorálantropológia I. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest.
[6] Szenczi Árpád (2017): A pedagógus elhívása, elhivatottsága, hivatala. In: Erdélyi Erzsébet – Szabó Attila (szerk.): Az üzenetjét, azt kell megbecsülni. Tanulmányok Barabás László hetvenedik születésnapja alkalmából. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest.
[7] Szontagh Pál (2018): Érték, rend, értékrend. A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások, valamint azok kodifikációs problémái. Doktori értekezés. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.
[8] Két pont között a legrövidebb út a tehetség.
[9] Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület. Károli Egyetem Támogatója Díj méltatás.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont