1. KRE Ösztöndíj Program

A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2017/2018-as tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013- as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege:

  • az önköltség 75%-a
  • az önköltség 50%-a
  • az önköltség 25%-a

 

Befogadó nyilatkozat 2018/2019/I. őszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2018/2019. tanév

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap 2018/2019. tanév

Önkéntes munkalehetőségek listája 2018/2019/I. őszi félév

Jelenléti ív 2018/2019/I. őszi félév

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2018/2019/I. őszi félév

 

2. Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Tovább...

 

3. Református Ösztöndíj

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapít annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzéses hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy
b) mesterszakon vagy egységes, osztatlan képzésben (MA) teljes vagy részidejű képzésben vesznek részt.

Tovább...

 

4. Szociális alapú ösztöndíjak:

GY.I.K. KRE TFK Szociális támogatás megpályázásához

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Az ösztöndíjat az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint ítéljük oda.

A kérelem benyújtásához az adatlapon kívül a rendkívüli indokot alátámasztó dokumentumokat szükséges csatolni. A pályázatokat csak lezárt borítékban tudjátok leadni. A borítékon olvashatóan szerepelnie kell: név, szak, neptun kód, évfolyam, Rendkívüli Ösztöndíj Pályázat.
Leadás: a TFK Tanulmányi Osztályán, ügyfélfogadási időben.
Határidő: 2018. december 17.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

Pályázati kiírás a rendszeres szociális támogatás igényléséhez

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága 2019/2020/2. félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51 / 2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III. 2. sz. melléklet Hallgatói térítési és juttatási szabályzat II. B.-és B / 2) pontja alapján.

Leadási időszak: 2020. február 10-21.
Leadási határidő: 2020. február 21. 16:00 óra (péntek)

FIGYELEM! A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és elutasítását vonja maga után.
A pályázatok papír alapon adhatók le a Hallgatói Önkormányzat irodáiban, ügyfélszolgálati idő alatt SZEMÉLYESEN vagy –meghatalmazott személy által!

Portán leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. Az ügyfélszolgálati idő a hirdetőtáblán megtalálható.
A határidő után leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A LEADÁSI HATÁRIDŐN TÚL HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! A Hallgatói Önkormányzat és a Szociális Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján fog eljárni a pályázatok elbírálása során.

 

5. Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.

 

6. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

 

7. Szakmai és tudományos ösztöndíj

Teljes idejű (nappali munkarendű), alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, a 2019/2020/1. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2018/2019. tanév tavaszi félévben a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.

Tovább...

8. Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Tovább...

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont