A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja pályázati felhívást tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.


1. Kik pályázhatnak:

Teljes idejű (nappali munkarendű), alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, a 2019/2020/1. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2018/2019. tanév tavaszi félévben a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.

2. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.
Pályázat leadási határideje: 2019. október 25. 11:00 óra

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pályázat leadási helyszíne: A pályázatokat a felhíváshoz csatolt nyomtatványon kell zárt borítékban a nagykőrösi telephelyen és a budapesti telephelyen egyaránt a Tanulmányi Osztályon leadni.

3. Kizáró okok:

  • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat);
  • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév őszi félévében nem aktív.


4. A nyertes pályázók listájának közzétételének időpontja: 2019. november 8.

A pályázatokat a Dékán által összehívott 5 tagú bizottság bírálja el. A Bizottság tagja hivatalból a Dékán, az intézetek által delegált 1-1fő oktató, és hallgatói önkormányzat által delegált olyan tag, aki nem pályázott.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A pályázatokat kizárólag a csatolt nyomtatványon lehet benyújtani. Bármely tevékenység igazolásához szükséges dokumentum, vagy aláírás hiánya esetén a pályázat a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálására. Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el.

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

5. Elbírálás szempontrendszere:

1. Publikációk, szakmai előadások max. 20 pont
2. Művészeti tevékenység max. 15 pont
3. Tehetséggondozó vagy diáktudományos projektekben való részvétel max. 10 pont
4. Szakmai önkéntes munka max. 15 pont
5. TDK tevékenység max. 10 pont
6. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel max. 10 pont

 

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (az SzMSz.III.2. számú mellékletében) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken.

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében, az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd munkarendváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a munkarendváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

Kelt: Nagykőrös, 2019. október 08.

Dr. Pap Ferenc, s.k.
dékán

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont