Kárpit 3 nemzetközi kiállítás

A KRE- Tanítóképző Főiskolai Kar tanárai Dr. Somodi Ildikó és Dr. Lázárné Balog Edit aktív résztvevője a Budapesten megnyitott nemzetközi Kárpit 3 kiállításnak.

Pedagógus szakvizsga jelentkezés

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógus továbbképzéseket hirdet a 2017/18-as tanévre!

XXXIII. OTDK Különdíj

Gratulálunk Simon Mártonnak!

A XXXIII. OTDKPedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában elért különdíjáért.

2016 május

 • Pályázati felhívás – Köztársasági Ösztöndíj

   

  Kik pályázhatnak?
  A köztársasági ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:
  • a köztársasági ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett.
  • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
  o teljes idejű alapképzésben, 
  o teljes idejű mesterképzésben
  o teljes idejű osztatlan képzésben.

  Részleteket lásd bővebben:

 • Pályázati felhívás - Szakmai, tudományos ösztöndíjra

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


  kre logo v2

  A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja pályázati felhívást tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

  {slider=Bővebben}

  1. Kik pályázhatnak:

  Teljes idejű (nappali munkarendű), alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, a 2015/2016. tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2015/2016. tanévben a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez a 2015/2016. tavaszi félévben.

  2. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

  A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható. 
  Pályázat leadási határideje: 2016. május 27. 12:00 óra

  Hiánypótlásra nincs lehetőség!

  Pályázat leadási helyszíne: A pályázatokat a felhíváshoz csatolt nyomtatványon kell zárt borítékban a nagykőrösi telephelyen és a budapesti telephelyen egyaránt a tanulmányi osztályon benyújtani.

  3. Kizáró okok:

  • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező munkarend);
  • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév tavaszi félévében nem aktív.

  4. A nyertes pályázók listájának közzétételének időpontja:

  2016. június 3.

  A pályázatokat a Dékán által összehívott 5 tagú bizottság bírálja el. A Bizottság tagja hivatalból a Dékán, az intézetek által delegált 1-1fő oktató, és hallgatói önkormányzat által delegált olyan tag, aki nem pályázott.

  Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

  A pályázatokat kizárólag a csatolt nyomtatványon lehet benyújtani. Bármely tevékenység igazolásához szükséges dokumentum, vagy aláírás hiánya esetén a pályázat a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálására. Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el.

  Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

  A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

  5. Elbírálás szempontrendszere:

  1. Publikációk, szakmai előadások max. 10 pont
  2. Művészeti tevékenység max. 10 pont
  3. Tehetséggondozó vagy diáktudományos projektben való résztvéte max. 10 pont
  4. Szakmai önkéntes munka max. 10 pont
  5. TDK tevékenység max. 10 pont
  6. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel max. 10 pont


  További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (az SzMSz.III.2. számú mellékletében) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html

  Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni. 

  Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat. 

  Kelt: Budapest, 2016. május 17.


  Dr. Szenczi Árpád, s.k.
  dékán

  {/slider}

 • Jótékonysági koncertet szervez a Károli

  A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara jótékonysági hangversenyt rendez május 11-én, szerdán, 19 órakor, a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Dísztermében (1092 Budapest, Ráday u. 28.). 

  Az egyetem kórusainak év végi zárókoncertjével a Magyar Református Szeretetszolgálatot és a Tanítóképző Főiskolai Kar nehéz anyagi helyzetben lévő diákjait kívánják támogatni. A koncerten köszöntőt mond Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzője. Közreműködnek az egyetem hallgatói, vezényelnek: Lázár Enikő, Hargita Péter és Berkesi Boglárka. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 • Évzáró zenés áhítat Nagykőrösön

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont