Református hittanoktató alapképzési szak kutatóműhelye

A képzéshez kapcsolódva a teológiai és katechetikai kutatások mellett mindig hangsúlyosan jelent meg a keresztyén pedagógia témaköre. A református iskolarendszer működtetésének tudományos-szellemi hátterének és előfeltételének tartjuk a keresztyén-protestáns, illetve református elveken nyugvó, azokból fakadó világértelmezést és nevelési értékek többletének megfogalmazását és érvényre juttatását.

A magyarországi köznevelés átalakítása nem csupán az egyházi fenntartású köznevelési intézményeket érintette, hanem az egyházi, református fenntartásúakat is. Ennek egyik meghatározó szegmense a kötelezően választható hittanoktatás (hit- és erkölcstan vagy etika) bevezetése felmenő rendszerben az állami fenntartású köznevelési intézményekben. Ez új helyzet elé állította a Magyarországi Református Egyházat is. Egyházunk hittanoktatási kerettantervének megújítása, újragondolása és elfogadása után a tankönyvek, segédanyagok, tanári kézikönyvek újraírásának időszaka köszöntött be. A Magyarországi Református Egyház megbízásából a Református Pedagógiai Intézet (RPI) – amely egyik telephelye a KRE PK nagykőrösi épülete – elkezdte a kerettanterv módosítását, majd a tankönyvcsalád elkészítését. Ezekben a folyamatokban oktatóink is részt vettek. A tankönyv- és munkafüzet-család elkészülte után oktatóink folyamatosan részt vesznek a tankönyvek és a munkafüzetek felülvizsgálatában, valamint a feladatbankok gondozásában. A hittanoktatás kérdéseiről szóló szakmai és tudományos fórumokon szakunk oktatói rendszeresen előadnak.

Oktatóink rendszeresen adnak elő tudományos fórumokon, konferenciákon, továbbképzéseken, különböző felkérésekre, gyülekezeti-egyházi kontextusban, rendszeresen vesznek részt társkaraink és társintézményeink szigorlati és záróvizsga-bizottságai munkájában, doktori eljárásokban. A hitéleti-teológiai tárgyakat oktatók magas szintű kutatási és publikációs tevékenysége lefedi a szak tudományos hátterének biztosításához szükséges tudományos spektrumot.

A református hittanoktatók képzésében részt vevő gyakorlatvezetők részére rendszeres konzultációt tartunk, amely részét képezik szakmai kérdések megbeszélése továbbképzési és minőségbiztosítási, minőségfejlesztési céllal is.

Fontosabb hazai, Kárpát-medencei és európai szervezetek, intézmények, tudományos műhelyek, amelyekkel intézetünk és szakunk oktatói együttműködnek:
• Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác) – Keresztény neveléstudományi konferencia (társszervező, tudományos szervezetbizottság)
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Teológiai Kar (Kolozsvár) – közös konferenciák, kiadványok
• Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Debrecen) – közös konferenciák
• DRHE Liturgikus Kutatóintézet (Debrecen)
• Driestar Hogeschool Gouda (Hollandia)
• Europäische Konferenz für Evangelische Kirchenmusik / European Conference for Protestant Church Music (EKEK / ECPCM)
• Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest)
• Evangélikus Országos Könyvtár, Evangélikus Országos Levéltár
• Generális Konvent Liturgiai Bizottsága
• Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (Budapest)
• KRE Egyházművészeti Kutatóintézet (Budapest)
• Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (Ausztria)
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszék (Budapest)
• Magyar Egyházzenei Társaság
• Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
• Magyarországi Református Egyház Zsinata (MRE) Egyházzenei Csoport
• MRE Doktorok Kollégiuma (oktatóink több szekcióban tagok, illetve a Kar több oktatója szekcióelnöki, szekciótitkári feladatkört is ellát)
• MRE Énekeskönyvi Bizottság
• Országos Református Tanáregyesület (ORTE)
• Ráday Gyűjtemény: Ráday Könyvtár, Ráday Levéltár (Budapest)
• Református Egyházközségek
• Reformáció Emlékbizottság Tudományos Munkacsoport
• Református iskolák, intézmények
• Református Pedagógiai Intézet (RPI)
• Selye János Egyetem (Révkomárom)
• Societas Oecumenica
• Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom (SDG)
• Südostmitteleuropäischer Fakultätentag (SOMEF)
• Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár
• Teaching Religion in a Multicultural European Society (TRES)
• Vrije Universiteit (Amszterdam).

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont