Neveléstudományi és módszertani kutatások

A projekt három alprojektre tagolódik.

 

  1. Egészségnevelés megújítása a KRE PK pedagógusképzéseiben

A hazai pedagógusképzésben és pedagógusi munkában egyre meghatározóbb kérdés az egészségtudatosság, az egészségnevelés kérdéseivel kapcsolatos pedagógusi attitűdök, gyakorlatok problémája. A KRE PK oktatói folyamatosan figyelemmel kísérik a hallgatók egészségneveléssel kapcsolatos tudatosságát, éppen ezért is fontosnak tartjuk megismerni, milyen módon lehetséges az egészségneveléssel kapcsolatos pedagógushallgatói attitűdöket és ismereteket pozitív módon befolyásolni annak érdekében, hogy a hallgatók a pályán is megfelelő tudatossággal képviselhessék (és érvényesíthessék) ezeket.

Kutatásunkban ezeket a fontos szakmai kérdéseket kívánjuk – elsősorban empirikus feltáró módszerekkel – vizsgálni. Kutatásunkban érvényesíteni szeretnénk az Egyetemünk fenntartójának, a Magyarországi Református Egyháznak azon törekvését, hogy a felsőfokú pedagógusképzés alkalmassá váljon a református köznevelési rendszer számára elkötelezett, az egészségnevelés területén jártas, az egészségfejlesztés iránt elhivatott, a keresztyén szellemi és lelki értékrendben otthonosan mozgó pedagógusok biztosítására. A projekt fontos feladata továbbá annak feltárása, hogy miként (milyen módszerekkel, eszközökkel) befolyásolhatók a pedagógusjelöltek egészségnevelési attitűdjei, ismeretei, illetve azokat ilyen módon képesek majd gyakorló pedagógusként is képviselni.

A kutatás ezen részében részt vesznek a Pedagógusképző Intézet kutatói: Dr. Gombos Norbert, Dr. Bárdi Árpád, Dr. Gyimóthy Gergely, Dr. Kőnig-Görögh Dóra, Hodossi Nóra, Veréb Lilla. Az adatbázisok kialakításában továbbá a KRE PK pedagógushallgatói.

 

  1. Halmaz- és logikai műveletek megjelenése az alsó tagozatos oktatásban

A 2020-as NAT szerint a halmazok képzése, vizsgálata, a halmazszemlélet alakítást minden témakört áthat a természetismeret-, matematika-, a magyar- és a többi tantárgyban is. Ennek következményeként a tanítóképzésben is fontos szerepet kell kapnia, ezért a matematika alapok című tantárgy kezdő fontos eleme. Az első részben jegyzetet készítünk a tanítószakos hallgatók számára, amely felöleli a halmazokkal kapcsolatos elméleti tananyagot az elemi oktatásban előforduló típusfeladatokkal együtt. Az első rész felelőse Dr. Köves Gabriella. A második részben a jelenleg is forgalombanlévő tankönyvek vizsgálatát tervezzük a hallgatók bevonásával. A környezetismeret tankönyvek vizsgálatáért Dr. Bárdi Árpád és Dr. Kemény Gabriella, a metemetika tankönyvek felelőse Dr. Fülöp Zsolt, A magyar nyelv és irodalom tankönyvek vizsgálatának felelőse Kovács Tibor. A harmadik részben a tanítószakos hallgatók halmazelméleti ismereteinek elemzésére kerül sor, Dr. Fülöp Zsolt kutatása alapján.

 

  1. Neveléstudományi kutatások

A kérdéskörhöz kapcsolódik a Neveléstudomány MA szakhoz kapcsolódó kutatásokat közreadó monográfia és a Hivatás c. folyóirat megjelentetése.

A monográfia a korai keresztény egyház azon dokumentumaira támaszkodva mutatja be a keresztény szellemiségű nevelés elméletét és gyakorlatát, melyek részben a hit tartalmával, annak átadásával, valamint a keresztény élet alapelveivel foglalkoznak, vizsgálva a nevelés lényegi álláspontjait, céljait, színtereit, módszertanát és a nagy nevelési tartományokat. A kutatás a dokumentumelemzés módszerével elsősorban a latin és ógörög nyelvű elsődleges forrásokat felhasználva kívánja megrajzolni az I-V. század közötti korai keresztény egyház mindennapi életében megvalósuló pedagógiai célkitűzéseket.

A neveléstudomány MA szak indításával az európai (keresztény/keresztyén) nemzeti értékrenden alapuló neveléstudomány területén jelentkező hiátust kívánja betölteni, így a képzés szakmai koncepciójában a hangsúlyt a tudományos pedagógiára helyezte. A szakhoz kapcsolódó kari és országos tudományos tevékenység megjelenítésének eszköze a PK tervezett, Hivatás című folyóirata.

Megjelenés: évente 4 szám. Főszerkesztő: Dr. Mészáros László.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont