Kántor alapképzési szak kutatóműhelye

Egyetemünkön csaknem harminc év óta az egyetlen zenei szervezeti egységként működünk. A képzést gondozó Hittanoktató- és Kántorképző Intézet egyházunk számára két igen fontos terület – teológia és művészet – között tette lehetővé a szorosabb és igen kívánatos együttműködést.

Jellegénél fogva, a kántor alapképzési szakot közvetlenül gondozó Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszék inkább művészeti alkotó, mint elméleti kutató munkát végez, bár mind tanáraink, mind pedig hallgatóink részt vállalnak és csatlakoznak az országos kutatási irányvonalakhoz. Amellett, hogy művészeti tevékenységként rendszeresek a hangversenyek és művésztanáraink által vezetett énekkari szolgálatok, a különböző egyházzenei kiadványokban megjelent szakcikkek, tanulmányok, az itt folyó zenei munka bizonyítékaként is értékelendők. Az egyházzene-történet, a kórustörténet, az organológia mint kutatási téma a szakdolgozatokban is megjelenik.

Intézetünk két oktatója is végez orgonaszakértői munkát, melynek előkészítő folyamataiba diákjaink is bekapcsolódhatnak. Az organológiai kutatás az egyházunkban végzett hangszer-felújítási munkák révén válik megtérülő szellemi befektetéssé.

A Kar épületében az Intézet rendelkezésére álló hangszerkapacitás (2 zongora, 1 pianínó, 2 sípos orgona, 2 elektronikus orgona, harmóniumok) országosan is igen jónak mondható. Ezen túlmenően a református templom 1997-ben átadott orgonája európai minőséget hordoz, mely oktatásunk számára hasonló szintű lehetőséget biztosít. E hangszer „kézzelfogható” közelsége, az országos és nemzetközi szakmai kapcsolatok építését és gondozását teszi lehetővé oly módon, hogy általa bekapcsolódhatunk a kívánt és hosszú távon is elvárható szakmai vérkeringésbe.

A Pedagógiai Kar a megelőző évekhez hasonlóan több alkalommal volt tudományos szakkonferenciák színhelye zenepedagógiai (2019), egyházzenei és liturgiai (2012, 2014, 2018) témakörökben. Ilyen irányban kapcsolatokat ápolunk a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézettel, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemmel, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszékével, továbbá a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékével.

Az egyházzene és a liturgia kapcsolatának tudományos kutatása országszerte egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Intézetünk ebben a témakörben is hadra fogható. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének több kollégánk is tagja.

Napjaink egyházzenei és szakoktatási kérdéseinek megválaszolásában partnereink: a Református Pedagógiai Intézet és szoros az együttműködés az MRE Zsinati Hivatalával, valamint az MRE Doktorok Kollégiumával.

Intézetünk, a történelmi előzmények nyomán, az országos elvárásokat figyelembe véve, a helyi lehetőségeket kihasználva, ezekkel kíván hozzájárulni az új minőségi kívánalmaknak megfelelő, kellő tudományos és művészeti háttér további biztosításához.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont