Hitéleti képzések és a tehetséggondozás fejlesztése

Kutatócsoportunk a református iskolarendszer működtetése tudományos-szellemi hátterének és előfeltételének tartja a keresztyén-protestáns, illetve református elveken nyugvó, azokból fakadó világértelmezést és nevelési értékek többletének megfogalmazását és érvényre juttatását. Kiemelt szakmai tevékenységünk a református hittanoktató szakos jelenlegi és végzett hallgatóink szakmai fejlődésének támogatása, református hagyományaink megerősítése. A Hittanoktatás évéhez is kapcsolódóan 2022-ben indított, valamint korábbi kutatásainkra építve elmélyített szakmai területekként a következő pontok mentén tervezzük kutatási tevékenységeinket.

 

 1. Szakmai fórumok a KRE Pedagógiai Kar és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara együttműködésében:

Korábbi hagyományainkra építve szakmai fórumaink fő célja a magyarországi és az erdélyi református hittanoktató és vallástanár szakos jelenlegi és végzett hallgatóink számára olyan szakmai gyarapodási lehetőség biztosítása, amelynek keretében elsősorban a hittanoktatás gyakorlatához kapcsolódó kérdésköröket dolgozunk fel előadások és workshopok formájában. Célunk hittanoktatók és vallástanárok hivatástudatának mélyítése, elméleti és közvetlen gyakorlati tapasztalatok, jó gyakorlatok összegzése, mindemellett az egyes alkalmakat megelőzően a tervezett téma kapcsán kérdőíves vizsgálatot végzünk az adott tematika mentén. Ennek eredményeit, tendenciáit a szakmai fórum alkalmán közvetlenül megosztjuk, konferenciaelőadások és tudományos publikációk formájában is feldolgozzuk.

Konferenciánk:
2023. január 6. … ilyeneké a mennyek országa…” A hittanoktató és a gyermek a katechézisben
https://pk.kre.hu/index.php/1882-a-hittanoktato-es-a-gyermek-a-katechezisben-nemzetkozi-online-konferencia-a-pk-n

 

 1. Katechetikai konferenciasorozat hittanoktató hallgatóink gyakorlatvezetői és alumni hallgatóink számára:

Karunk Hittanoktató és Kántorképző Intézetének szervezésében olyan szakmai napokat is meghirdetünk református hittanoktató hallgatóink köznevelési gyakorlatait kísérő gyakorlatvezetők számára annak érdekében, hogy tapasztalataik rendszeres egyeztetésével közösen is fejleszthessük a hittanoktatók gyakorlatszerzési lehetőségeit.

 

 1. Iskolatörténeti kutatások:

Intézményünk református hagyományainak szellemiségében folytatjuk neveléstörténeti kutatásainkat, ezáltal is törekedve a múlt pedagógiai értékeinek tudatosítására, a jelen pedagógiai gyakorlat számára megerősíthető üzeneteinek pontosítására. Levéltári kutatásaink értékes bázist képeznek, amelyek további gazdagítása céljával kiemelten tekintünk többek között Hegymegi Kiss Áron munkásságára, irányelvein keresztül is mélyítve a hittanoktatók küldetéstudatát. Törekszünk 2022-2024 időszakában a Hegymegiek életének és intézményünk történetének jelentős évfordulóihoz illeszkedő méltó megemlékezésekre, a szellemiség tudományos feldolgozásának gyarapítására.
Iskolatörténti kutatásainknak további gazdagítását jelenti református iskolarendszerünkben kiemelkedő református kollégiumok szellemiségének kutatása is a tehetséggondozásban betöltött szerepükhöz kapcsolódóan.
A levéltári kutatások dokumentumait nyilvánosan elérhető adatbázisban rögzítjük, a kutatási eredményeket konferenciákon ismertetjük, tanulmánykötetekben és folyóiratok szakcikkeiként jelentetjük meg.

A témához kapcsolódó konferencia-előadások:

Pap Ferenc – Szetey Szabolcs – Fehér Ágota – Lehoczky Mária Magdolna (2023): Tehetséggondozás mint segítő kapcsolat a nagykőrösi képző múltjában és jelenében.
Előadás: Tehetséggondozás egykor és ma – interdiszciplináris megközelítések hazai és nemzetközi kitekintéssel konferencia,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2023. május 30.

Pap Ferenc – Szetey Szabolcs – Fehér Ágota – Lehoczky Mária Magdolna (2023): „Mint a folyóvíz mellé ültetett fa.” Tehetséggondozás a nagykőrösi képző történelmi hagyományában.
Előadás: Tehetség – Hit – Identitás konferencia, KRE PK 2023. május 18.
https://pk.kre.hu/images/thi/2023_05_18_Tehetseg_Hit_Identitas_konferencia_program.pdf

A témában megjelent publikációk:

Pap Ferenc – Szetey Szabolcs – Fehér Ágota – Lehoczky Mária Magdolna (2022): A nagykőrösi református tanítóképzés a 19-20. században a tehetséggondozás tükrében. Előadás a Magyar Tudomány Ünnepe – Tudomány: út a világ megismeréséhez c. konferencián, Eötvös József Főiskola, Baja, 2022. november 16. https://ejf.hu/magyar-tudomany-unnepe-2022
In: Danubius Noster, 10. évf. 4. sz. 207–220.
https://ejf.hu/sites/default/files/DN/2022/04/16Pap_Ferenc-Szetey_Szabolcs-Feher_Agota-Lehoczky_Maria_Magdolna-A%20NAGYKOROSI_REFORMATUS_TANITOKEPZES.pdf

Pap Ferenc – Szetey Szabolcs – Fehér Ágota (2022): A keresztyén pedagógus szerepe a hagyományok közvetítésében a nagykőrösi tanítóképzés történetének alapjaiban.
In: Katedra – a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja XXX évf. 2. sz. 18–20. https://katedra.sk/wp-content/uploads/2022/10/Katedra-folyoirat_30_02_18-20.pdf

Fehér Ágota (2022): A „Lélek által való nemesedés” szolgálata – Református kollégiumok küldetése a tehetségek támogatásában.
In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, LXVII. évf. 2. sz. 213–230.http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1471.pdf

Fehér Ágota (2022): A Debreceni Református Kollégium Ifjúsági Gyülekezetének szerepe
az intézmény tehetséggondozó tevékenységeiben.
In: Koncz István – Szova Ilona (szerk.): Társadalmi problémaérzékenység – Szakmai megoldáskeresés. Professzorok az európai Magyarországért. A PEME XXIV. PhD-konferenciájának előadásai. Budapest, 2022, 140–146. https://peme.hu/wp-content/uploads/2022/12/XXIV-PhD-Konferencia-elektronikus-konyv.pdf

 

 

 1. A keresztyén pedagógus szerepe képességek kibontakoztatásában, eszköztárának vizsgálata és annak fejlesztése:

A kérdéskörhöz kapcsolódóan kutatócsoportunk a következő irányokban végez kutatás-fejlesztési tevékenységeket:

 1. Jelenlegi és végzett református hittanoktató hallgatóink körében kérdőíves kutatásainkat folytatva célunk hivatástudatuk mélyítése, elköteleződésük tudatosítása és gyakorlati bevonódásukat eredményesebbé tevő készségeik vonatkozásában, kiemelten a tehetséggondozás területén. 2022/2023. tanévi kérdőíves kutatásunk eredményeiről beszámoltunk a XVI. Tudatosság a kommunikációban című tudományos konferencián 2023. május 19-én:
  Pap Ferenc – Szetey Szabolcs – Fehér Ágota (2023): A hittanoktatás mint lelkigondozói kommunikáció.
  http://komnev.hu/wp-content/uploads/2023/05/16.-TK-Program-es-absztraktfuzet_v.pdf
 2. Karunk Lelki egészségnapjainak hagyományait is folytatva célunk pedagógushallgatók érzelmi és társas készségeinek gazdagítása, a lelki egyensúly megélésének, támogatásának tudatosítása. Hallgatóink számára a rendezvényt minden félévben megrendezzük.
  2022. november 5-én tartott Lelki egészségnapunk programja: https://pk.kre.hu/index.php/1842-lelki-egeszsegnap-a-pedagogiai-karon-2022
  2023. június 3-i Lelki egészségnapunk programja: https://pk.kre.hu/index.php/1952-lelki-egeszsegnap-a-pedagogiai-karon-2023
 3. Kiemelten tekintünk az eltérő fejlődésű gyermekek világára és a keresztyén pedagógus szerepére az ő megsegítésükben. Célunk az érzékenyítés ezen szellemiség irányában, valamint hallgatóink készségeinek fejlesztése az eredményes befogadás és az eltérő fejlődésű gyermekek személyiségére hangolt hittanoktatói tevékenységek vonatkozásában.
 4. Kutatásainkat református kollégiumokban tanuló diákok kérdőíves megszólítása is kiegészíti, mely által célunk a hit tehetséggondozásban betöltött szerepének pontosítása, az eredmények beépítése hallgatóink készségfejlesztése folyamatába.

Kutatási és gyakorlati tevékenységeink eredményeit bemutatjuk 2023 és 2024 tavasz folyamán meghirdetni tervezett Tehetség – Hit – Identitás konferencián, valamint ezek köteteiben publikáljuk.
2023. május 18-i Tehetség – Hit – Identitás konferenciánk programja: https://pk.kre.hu/images/thi/2023_05_18_Tehetseg_Hit_Identitas_konferencia_program.pdf

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont